Jdi na obsah Jdi na menu

Podmínky ochrany osobních údajů

I.
Základní ustanovení
 

1.    Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jan Novotný, IČ 62 66 0144 se sídlem Alešova 2401/19 Plzeň 1  301 00(dále jen: „správce“).

2.    Kontaktní údaje správce jsou:

Adresa: Jan Novotný | Astmatici | Alešova 2401/19 | 301 00 Plzeň
IČO:   62660144
Email: jannovotny33@gmail.com ; astmatici@astmatici.cz
Telefon: +420 732 349 865
Webové stránky: https://www.astmatici.cz a https://www.zonerama.com/jannovotny


3.    Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4.    Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
 

1.    Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.    Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 
      Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, uvedením údajů do zřízeného uživatelského účtu na našem webu, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. v souvislosti s dodáním zboží, poskytnutím služeb), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, FB messenger). Osobní údaje jsou také generovány technickými procesy, jako jsou komentáře, soubory cookies, analytika a vložená data třetích stran.
Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.
Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, jen v některých případech bychom vám bez poskytnutí údajů nebyli schopni dodat objednané zboží (např. pokud jej máme zasílat na konkrétní adresu a tu byste neuvedli) anebo poskytnout službu (např. pro přípravu lekce Nordic Walking, procházky s holemi jsou určité vstupní údaje nezbytné). Povinně nám údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.
3.    Běžné osobní údaje, které zpracováváme:
Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, IČ, telefonní číslo, e-mail, cookies, informace o objednaném zboží a službách, informace o tom, jaké zboží jste si od nás koupili, informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli, váš rodinný stav, pohlaví, profilová fotografie, fotografie z našich živých setkání/akcí, kterých jste se zúčastnili, videozáznamy z těchto akcí, vaše zájmy.
4.    Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracováváme:
Údaje o aktuálním zdravotním stavu, anamnéza (tj. minulé údaje o zdravotním stavu, prodělaných nemocech apod.), užívané léky. Dále údaje o frekvenci tréninku či výšku Vaší postavy. Tuto informaci uvádíte pro přizpůsobení akce na míru a kvůli délce Nordic Walking holí, které si přejete od nás vypůjčit.
Všechny tyto údaje zpracováváme pouze tehdy, pokud jste nám je sami poskytli k dokreslují vašeho aktuálního stav.
5.    Média: Obrázky - fotky, používám pro tento  web, pro úložiště Zonerama odkud si stahujete fotky, a na propagaci Astmatici - Každý krok se počítá, na Facebook a Instagram. 
V případě domluvy se fotky používají k tvorbě fotoknih, kalendářů apod., které pro Vás připravuji.


Kontaktní formuláře.

 

 

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
 

1.    Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

•    plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

•    oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

•    Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

2.    Účelem zpracování osobních údajů je:

•    vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontaktní údaje jak vaše tak kontaktní údaje příjemce pokud se jedná o třetí osobu), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

•    zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

3.    Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV.
Doba uchovávání údajů
 

1.    Správce uchovává osobní údaje 

•    po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

•    po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2.    Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

 

 

 

V.
Vaše práva
 

1.    Za podmínek stanovených v GDPR máte

•    právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 

•    právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 

•    právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 

•    právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 

•    právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 

•    právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 

2.    Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VI.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
 

1.    Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.    Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečením úložišť dat, šifrování, pravidelné zálohy dat a antivirový program

3.    Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 

1.    Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2.    S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3.    Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 08.11.2021.